leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/11/30 ساعت 23:46

این داستان مرد غمگینی است که احساس می کرد تا فردا می میرد

صدایش کردند هیچ جوابی نداد.