leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/10/08 ساعت 12:35

بدون عنوان

هیچ توئی وجود ندارد 

همه منم ... 

و این درکش زمانی بود  

که به تو سفر کردم