leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/04/06 ساعت 12:54

امیدواری یا خیالبافی

آدم همیشه امیدواری شاید نباشم اما همیشه هم تا جریانی برام به طور قطع ثابت نشه ذهنم دست از سرش بر نمی داره... همیشه یه چند درصدی برای اتفاقهایی که هیچ کی پیش بینی نمی کنه پیش خودم نگه می دارم... 

هنوز هم دارم فکر می کنم قراره یه اتفاقی توی این روزا یا چند روز دیگه ... نمی دونم شاید هم این خیالبافی افراطی منه...  

شاید هم آب از آب تکان نخورد...   

( ترانه ندا با صدای شاهین نجفی )