leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/12/27 ساعت 00:53

لی

هیچ گاه در ذهن لی نماند که چند ماهی را به آغوش گرفت

                                                     اما به یاد دارد که تمامشان را به ناچار رها نمود


فراموشی لی