leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/09/07 ساعت 17:42

غمگینم

غمگینم 

از اینکه همیشه باید به انتظار اتفاق های ناراحت کننده باشم . 

 

غمگینم  

از اینکه تمام عمر ، غمم بیشتر از شادی ام بوده است . 

 

و غمگینم  

از اینکه می دانم غم همیشه هست و شادی غافلگیر کننده است .  

 

 

و چقدر غمگین است که نمیتوان برای هر اتفاقی غمگین نبود