leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/08/24 ساعت 12:33

من

در آستانه ی مردن

                    و تو

زایش دوباره ی

                    من 

در آغوش فاحشه ؛

                     فلسفی ترین موجود جهان

به مرگ تو می اندیشم