leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/08/02 ساعت 13:00

!

در رگهایم آب انار جاریست 

             وقتی که دانه های مغزم به تو فکر می کنند