leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/06/21 ساعت 01:01

21 شهریور - روز سینما


خاطره خوبی بود ، بعد از مدتی تمام دست اندر کاران سینما را یکجا دیدیم...1- عمادالدین عمادی 2 - محمد علی قویدل 3- ابراهیم پشتکوهی 4- رهبر امامدادی 5 - مهدی بهرامی 6 - فرهاد فرزاد امیر ابراهیمی 7- امیر مینابیان 8 - علی عسکری 9 - مهراب بهرامی 10 - ایمان رحیمی 11- فرشید ایرانپرست 12 -  محسن رئیسی 13- حامد بردبار 14-روح اله بلوچی 15- احسان رضائی 16- ایمان رضائی 17- محمود شهبازی 18 - صغری لکزائی فر 19 - مسعود میزائی 20 - مسعود دیرباز 21- سمیرا بی طمع 22- فریده گرمساری 23- مرضیه دهقانی 24- شهاب آب روشن 25- محمد رضا رکن الدینی 26- امین درستکار 27- مهرداد امیر زاده 28- مرتضی نیک نهاد  29- سلیمه آینه 30- زهرا کریمی 31- سیده حمیده جاهد 32- روشنک علوی 33- محمد سایبانی 34- داود مرزی زاده 35- محمد بانوج 36- حسن بیداروند 37- جواد اخشابی 38- حامد کریمی پور  39- محمد دادخدائی
توضیح : 

1. در چینش افراد هیچ ترتیبی وجود ندارد و از پیش تعین شده نیست.

2. این افراد تنها عزیزانی هستند که در بندر عباس زندگی می کنند و در فرصت اندک قادر به هماهنگی با دوستان شهرستانی که در سایر شهرستانها فعالیت سینمائی می کنند نبودیم...

3 . تمام سعی ما بر این بود تا شخصی را از قلم  نیندازیم. برخی دوستان متاسفانه یافت نشدند و برخی به دلیل مشکلات شخصی نتوانستند در این جمع حضور پیدا کنند ، که در این صورت شاهد جمع کثیرتری می بودیم...

4. عکس : عبدالحسین رضوانی - طراحی پوستر : مرتضی نیک نهاد