leee

هر آن چیزی که صید می کنم

1388/06/08 ساعت 01:54

من چشمان هرزه ام را از لا به لای خرابه های این شهر پیدا کرده ام

از ماهِ خدا تنها غذا نخوردنش را بلدم ولا غیر.../

از زندگی کردن تنها خوردن و خوابیدنش را بلدم ولا غیر.../

از دوستی تنها توقعش را بلدم ولا غیر.../

از رسم و رسوم تنها شکستنش را بلدم ولا غیر.../

از اشتباه تنها تکرارش را بلدم ولا غیر.../

از مرگ تنها ترسیدنش را بلدم ولا غیر .../

در این دنیای بزرگ تنها خودم را می بینم ، ذهنم تنها منفی می بافد ، درونم لجنزار بزرگیست ، عقل من تنها بی خیالی میداند و زبانش پر از یاوه است ولا غیر.../